Jazykový Tábor 007 – Táborový řád

Táborníkem se rozumí řádně zapsané dítě na jazykový Tábor 007. V odpovídajících bodech je táborníkem i řádně zapsané dítě na výlet a další celoroční akce uvedené na webových stránkách Tábora 007.

I. Pohyb táborníků

1.1) Po celou dobu konání tábora je táborníkům zakázáno opouštět areál tábora bez dovolení svého oddílového vedoucího, programového vedoucího nebo hlavního vedoucího.
1.2) Povolení k opuštění tábora nesmí být vydáno, pokud se pohyb mimo tábor nevztahuje k táborové činnosti, anebo není přímo vyžádáno zákonným zástupcem dítěte.
1.3) Po dobu konání táborového programu mimo vlastní areál tábora se táborník musí pohybovat jedině v prostoru vyhrazeném pro danou činnost. Svévolné opuštění takto vyhrazeného prostoru je zakázáno.
1.4) V areálu tábora se táborník smí pohybovat ve všech společných prostorách.
1.5) Návštěva cizího pokoje je povolena pouze s vědomím oddílového vedoucího a vedoucího oddílu, jemuž byl navštívený pokoj přidělen. S návštěvou cizího pokoje musí souhlasit všichni ubytovaní v tomto pokoji.
1.6) Táborníkům se zakazuje vstup do kuchyně, všech skladů (potravin, ložního prádla, materiálu) a ostatních přilehlých prostor.
1.7.) Táborník nesmí vstoupit (ani pohledem) do umývárny a prostor sociálního zařízení táborníků opačného pohlaví.

II. Chování

2.1) Chování táborníků v táboře odpovídá všem právním a mravním pravidlům.
2.2) Zejména se zakazuje fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům tábora - především mladším a slabším, používat cizí předmět bez vědomí jeho vlastníka nebo tento předmět odcizit.
2.3) Za ztrátu peněz, cenných předmětů a dokladů, které si táborník neuložil u vedoucího oddílu, nenese vedení tábora ani oddílový vedoucí odpovědnost. Navíc cenné předměty, mobilní telefony a osobní doklady nemají na táboře děti mít vůbec.
2.4) Táborník pečuje o svěřený táborový materiál a užívá jej k jeho účelu.
2.5) Táborníkům se zakazuje jakkoliv ničit cizí majetek.
2.6) Táborník se chová ohleduplně k přírodě a svou činností ji nijak neohrožuje a neničí.

III. Táborová činnost

3.1) Táborník je povinen dodržovat stanovený režim dne.
3.2) Při konání táborového programu se táborníci řídí pokyny vedoucích.
3.3) Pokud se táborová činnost odehrává mimo tábor, řídí se táborník etickými principy, aby nedělal ostudu sobě, svým rodičům a ostatním táborníkům.
3.4) Táborníkům se důtazmě nedoporučuje brát s sebou na tábor mobilní telefon ani jiné cennosti ani osbní doklady (OP/PAS). Za jejich případnou ztrátu nebo poškození nenese vedení tábora ani oddílový vedoucí odpovědnost.

IV. Péče o zdraví

4.1) Přísně se táborníkům zakazuje požívání alkoholických nápojů, kouření a experimentování se všemi dalšími omamnými látkami.
4.2) Táborník chrání své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoliv zranění nebo onemocnění je povinen toto ihned nahlásit vedoucímu nebo přímo táborovému zdravotníkovi.
4.3) Táborník dodržuje hygienické návyky a pravidla.

V. Ostatní pravidla

5.1) Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí táborník nebo jeho zákonný zástupce nahradit v plné výši.
5.2) Tresty za drobné prohřešky proti táborovému řádu uděluje kterýkoliv vedoucí. V případě, že táborník nebo tábornice má pocit, že je s ním nebo s ní zacházeno ze strany vedoucího nevhodně nebo nespravedlivě, může se dotyčný nebo dotyčná kdykoliv obrátit na hlavního vedoucího, který záležitost prošetří a případně přijme adekvátní opatření.
5.3) Tresty za závažné prohřešky proti táborovému řádu uděluje táborníkův oddílový vedoucí ve spolupráci s hlavním vedoucím, příp. jeho zástupcem.
5.4) Hrubé porušení táborového řádu nebo opakované závažné porušování táborového řádu řeší hlavní vedoucí.
5.5) Ve speciálním případě může hlavní vedoucí vyloučit táborníka z tábora bez náhrady za zbývající pobyt. V takovém případě je zákonný zástupce po dohodě s hlavním vedoucím povinen táborníka na vlastní náklady a v dohodnutém termínu odvézt.
5.6) Táborník může na základě svého rozhodnutí a po domluvě hlavního vedoucího se zákonným zástupcem táborníka ukončit bez náhrady svůj pobyt na táboře. Zákonný zástupce si táborníka odveze z tábora výhradně v termínu předem dohodnutém s hlavním vedoucím tábora.

Jazykový Tábor 007

Tento řád je platný od 1. 1. 2020 a vztahuje se v odpovídajících bodech i na výlety a další celoroční akce uvedené na webových stránkách Tábora 007.